دات نت نیوک
Menu

مديريت سرمايه انساني

Text/HTML


 • تحصیلات :-

 • متولد : -

Text/HTML


 • معرفی مدیر عامل

 • نام و نام خانوادگی : جعفر خدایاری

Text/HTML

Live Tabs

 1.  كارشناس اموراداري و مسئول ارزشيابي كاركنان
 2. رئيس اداره كارگزيني و رفاه شهرداري
 3. سرپرست مديريت سرمايه انساني شهرداري
 4. مدير سرمايه انساني شهرداري
 5. عضو و دبيركميته ساختارسازماني و نيروي انساني شهرداري ازسال 1388
 6. عضو و دبير كميسيون تحول اداري شهرداري ازسال 1391
 7. عضوكميته فني و بازرگاني شهرداري
 8. بازرس ناظر بر حسن رفتار كاركنان  از سال 1382 
 9. عضو كميته تخصصي اجراي طرح تكريم ارباب رجوع شهرداري
 10. عضو و نماينده شهردار محترم در كميته انضباط كار شهرداري

-

-

-