دات نت نیوک
Menu

فراخوان

EasyDNNNews

آگهي مزايده عمومي( حضوري) شماره (   8  - 97)؛ فروش تعداد 51 دستگاه اتوبوس فرسوده
shobeyri

آگهي مزايده عمومي( حضوري) شماره ( 8 - 97)؛ فروش تعداد 51 دستگاه اتوبوس فرسوده

آگهي مزايده عمومي( حضوري) شماره (   8  - 97  )

شهرداري زنجان در نظر دارد نسبت به فروش تعداد 51 دستگاه اتوبوس فرسوده (45 دستگاه شهاب تيپ 2612 و پنج دستگاه بنز تيپ 302 و يك دستگاه بنز تيپ 355) متعلق  به سازمان مديريت حمل و نقل بار و مسافر را ازطريق برگزاري مزايده حضوري برابرشرايط منضم به اسنادمزايده به اشخاص حقوقي و حقيقي اقدام نمايد .

1 مهلت خريد اسناد : در ساعات اداري از تاريخ 11 /2/ 97 لغايت ساعت 00 /14  مورخ    20 /2 /97 ميباشد .

2 محل خريد اسناد : زنجان  - خيابان خرمشهر بلوار آزادي اداره قراردادها . تلفن تماس : 02433422036 جهت كسب اطلاعات بيشتر  به آدرس اينترنتي WWW.ZANJAN.IR  مراجعه نمايند .

3 مهلت تحويل اسناد : از تاريخ  22 /2 /97 لغايت ساعت 14 مورخه  1 /3 /97

4 محل تسليم اسناد : زنجان خيابان خرمشهر  - بلوار آزادي شهرداري مركز  - دبيرخانه مركزي .

5 ميزان و نوع سپرده شركت در مزايده :  شركت كنندگان مي بايست مبلغ 000/000 /20 ريال براي هر دستگاه  به عنوان  سپرده شركت در مزايده به يكي از طرق  ذيل اقدام نمايد:

الف -  واريز وجه نقد به شماره حساب 5-22221111-43-2210 نزد بانك انصار شعبه ميدان انقلاب در وجه  شهرداري زنجان .

ب ضمانت نامه بانكي به نفع شهرداري زنجان  .     ج   اسناد خزانه .     د انواع  اوراق مشاركت

6 شركت  درمزايده و دادن پيشنهاد بمنزله قبول شروط و تكاليف شهرداري موضوع ماده10 آيين نامه مالي شهرداري ميباشد

7 هزينه انتشار آگهي به صورت مساوي و هزينه كارشناسي به تناسب قيمت بر عهده برندگان مزايده خواهد بود .

8- زمان برگزاري مزايده حضوري :  شركت كنندگان ميبايست راس ساعت  10 صبح روز  چهارشنبه  مورخ 2 /3/ 97 جهت برگزاري مزايده به نشاني :   زنجان اتوبان 22 بهمن ،روبروي فرماندهي انتظامي ،خيابان مهارت ،جنب جايگاه CNG   سازمان مديريت حمل ونقل بار و مسافر شهرداري زنجان مراجعه نمايند .

9 - متقاضيان جهت دريافت اسناد مناقصه ميبايست مبلغ 000 /200  ريال به حساب شماره 3100002448006 بنام شهرداري زنجان نزد بانك ملي شعبه ميدان آزادي واريز و اصل فيش آن را ارائه نمايند .

10 شهرداري در رد يك يا تمام پيشنهادات مختار ميباشد .

  *  ساير شروط مزايده و اختيارات و تكاليف مزايده گر و مزايده گزار در اسناد مزايده مندرج ميباشد .*

 

مديريت ارتباطات و امور بين‌الملل شهرداري زنجان

مطلب قبلی آگهي مناقصه عمومي شماره ( 7 - 97)؛
مطلب بعدی آگهي مزايده حضوري(9-97)؛ واگذاري امتياز و انتفاع تفكيك زباله‌هاي خشك و تر شهر زنجان
Print
143 رتبه بندی این مطلب:
1.0

نظرات بسته شده است.

دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn