دات نت نیوک
Menu

فراخوان

EasyDNNNews

آگهي مناقصه عمومي شماره (  10- 97  )؛ پروژه‌هاي عمراني
shobeyri

آگهي مناقصه عمومي شماره ( 10- 97 )؛ پروژه‌هاي عمراني

آگهي مناقصه عمومي شماره (  10- 97  )

شهرداري زنجان در نظر دارد عمليات اجراي پروژه هاي عمراني خودرابرابر مشخصات فني و عملياتي و شرايط قيد شده در اسناد و مدارك منضم ،از طريق مناقصه عمومي به اشخاص حقوقي واجد الشرايط واگذار نمايد . لذا از كليه متقاضيان دعوت ميگردد جهت دريافت اسناد مناقصه در مواعد مقرر به نشاني ذيل مراجعه نمايند .

1 – موضوع مناقصه : بشرح جدول ذيل   

2 – مهلت خريد اسناد :از تاريخ انتشار آگهي15 /2 /97  لغايت  20 / 2 /97 ميباشد .

3 – محل خريد اسناد : زنجان  - خيابان خرمشهر – بلوار آزادي – اداره قراردادها . تلفن تماس : 02433422036  و جهت كسب اطلاعات بيشتر  به آدرس اينترنتي WWW.ZANJAN.IR  مراجعه نمايند .

4 – مهلت قبول پيشنهادات : از تاريخ 20 / 2 /97 لغايت ساعت   00 /14  مورخه 1 / 3 /97

5 – محل تسليم اسناد : زنجان – خيابان خرمشهر  - بلوار آزادي – شهرداري مركز  - دبيرخانه مركزي .

6 – ميزان و نوع سپرده شركت در مناقصه : مبلغ سپرده شركت در مناقصه به شرح مندرج در جدول ذيل به يكي از طرق :

الف -  واريز وجه نقد به شماره حسا5-22221111-43-2210 نزد بانك انصار شعبه انقلاب در وجه  شهرداري زنجان .

ب – ضمانت نامه بانكي به نفع كارفرما

ج –  اسناد خزانه

د – انواع  اوراق مشاركت

7 – شركت درمناقصه و دادن پيشنهاد بمنزله قبول شروط و تكاليف شهرداري موضوع ماده10 آيين نامه مالي شهرداري ميباشد

8 – هزينه انتشار آگهي به عهده برنده كان مناقصه خواهد بود .

9- پيشنهادات واصله راس ساعت    15 /14 روز چهار شنبه مورخ  2 / 3 /97 در جلسه كميسيون معاملات در محل حوزه معاونت مالي و اقتصادي با حضور پيشنهاد دهندگان گشايش  و بررسي خواهد شد

10 - متقاضيان جهت دريافت اسناد مناقصه ميبايست مبلغ 000 /300  ريال به حساب شماره 3100002448006  بنام شهرداري زنجان نزدبانك ملي شعبه ميدان آزادي واريز و اصل فيش آن را ارائه نمايند

11 – محل تامين اعتبار : منابع داخلي شهرداري(30%نقدي ،70%غيرنقدي )

12 – شهرداري در رد يك يا تمام پيشنهادات مختار ميباشد .

  *  ساير شروط مناقصه و اختيارات و تكاليف مناقصه گر و مناقصه گزار در اسناد مناقصه مندرج ميباشد .*

مطلب قبلی آگهي مزايده حضوري(9-97)؛ واگذاري امتياز و انتفاع تفكيك زباله‌هاي خشك و تر شهر زنجان
مطلب بعدی آگهي مناقصه عمومي شماره ( 11- 97 )؛ پروژه هاي عمراني
Print
426 رتبه بندی این مطلب:
1.0

نظرات بسته شده است.

دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn