دات نت نیوک
Menu

فراخوان

EasyDNNNews

آگهي مناقصه عمومي شماره (   36  - 96  )
shobeyri

آگهي مناقصه عمومي شماره ( 36 - 96 )

                                               آگهي مناقصه عمومي شماره (   36  - 96  )

شهرداري زنجان در نظر دارد حفظ و نگهداري فضاي سبز بوستانها، ميادين و بلوارهاي نواحي سه گانه منطقه 1  و منطقه 3 شهر زنجان را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به شركتهاي حائز شرايط جدول ذيل كه در اساسنامه آنها فعاليت هاي كشاورزي يا فضاي سبز ذكر شده باشد واگذار نمايد . لذا از كليه شركت هاي واجد شرايط دعوت به عمل مي آيد جهت دريافت اسناد مناقصه در مواعد مقرر به اداره قراردادهاي شهرداري زنجان، خيابان خرمشهر، ساختمان شهرداري مركز مراجعه و جهت كسب اطلاعات بيشتر به آدرس اينترنتي www.zanjan.ir  مراجعه نموده و يا با شماره تلفن 02433422036 تماس حاصل نمايند .

1 - مهلت خريد اسناد :از تاريخ انتشار آگهي  لغايت  4 /11 /96 ميباشد .

2 - مهلت قبول پيشنهادات : از تاريخ  2/ 11 /96 لغايت ساعت  14  مورخه  14 /11 /96 .

3 - محل تسليم اسناد : زنجان – خيابان خرمشهر  - بلوار آزادي – شهرداري مركز  - دبيرخانه مركزي .

4 - ميزان و نوع سپرده شركت در مبلغ سپرده شركت در مناقصه : بشرح جدول ذيل

الف -  واريز وجه نقد به شماره حساب 5-22221111-43-2210 نزد بانك انصار در وجه  شهرداري زنجان .

ب - ضمانت نامه بانكي به نفع كارفرما .

پ -  اسناد خزانه .

ت - انواع  اوراق مشاركت .

5 - شركت در مناقصه و دادن پيشنهاد بمنزله قبول شروط و تكاليف شهرداري موضوع ماده10 آيين نامه مالي شهرداري ميباشد

6 - هزينه انتشار آگهي به عهده برنده گان مناقصه خواهد بود .

7- پيشنهادات واصله راس ساعت  30 /14 روز يكشنبه مورخ  15 /11 /96 در جلسه كميسيون معاملات با حضور پيشنهاد دهندگان گشايش  و بررسي خواهد شد .

8 - متقاضيان جهت دريافت اسناد مناقصه ميبايست مبلغ  000 /300  ريال به حساب شماره 3100002448006  بنام شهرداري زنجان نزدبانك ملي  شعبه ميدان ازادي واريز و اصل فيش آن را ارائه نمايند .

9 - محل تامين اعتبار : منابع داخلي شهرداري .  

10 - شهرداري در رد يك يا تمام پيشنهادات مختار ميباشد .

  *  ساير شروط مناقصه و اختيارات و تكاليف مناقصه گر و مناقصه گزار در اسناد مناقصه مندرج ميباشد .*

مطلب قبلی آگهي مزايده عمومي شماره ( 35 - 96 )
مطلب بعدی آگهي مزايده عمومي شماره ( 37 - 96 )
Print
274 رتبه بندی این مطلب:
5.0

نظرات بسته شده است.

دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn