دات نت نیوک
Menu

فراخوان

EasyDNNNews

آگهی مناقصه عمومي شماره 23/96/ح/ش
Anonym

آگهی مناقصه عمومي شماره 23/96/ح/ش

 

شهرداري زنجان در نظر دارد تامين و اجراي رنگ ترافيكي سرد مورد نياز جهت خط كشي معابر شهر زنجان را به شركتهاي واجد شرايط توليد و اجراكننده رنگ ترافيكي از بين شرکت هاي توليد و اجرا كننده رنگ ترافيكي سرد(داراي رتبه بندي  Aو  Bو  Cو D (رتبه بندي وزارت راه و شهرسازي سال 1390)  به طول 150 كيلومتر با گلاسبيد با شرايط منضم به پيمان واگذار  نمايد

 

1-مهلت خريد اسناد: از تاريخ انتشار آگهي 7 /4/ 96 لغايت 18 /4/ 96 مي باشد

2- مهلت قبول پيشنهادات : از تاريخ 19 /4 /96لغايت ساعت(15/  14) 31  /4/ 96

3-محل خريد اسناد :زنجان –خيابان خرمشهر- بلوار آزادي- اداره حقوقي و عقد قراردادها – تلفن تماس 33420481 -024و جهت كسب اطلاعات بيشتر به آدرس اينترنتي www.zanjan.irمراجعه نمايند

4- محل تسليم اسناد: زنجان –خيابان خرمشهر- بلوار آزادي- شهرداري مركز – دبير خانه مركزي

5- ميزان و نوع سپرده شركت در مناقصه: سپرده شركت در مناقصه مبلغ 627 /003 /100 ريال به يكي از طرق ذيل :

الف: واريز وجه نقد به شماره حساب 5-22221111-43-2210 نزد بانك انصار شعبه ميدان انقلاب در وجه  شهرداري زنجان .

ب:ضمانت نامه بانكي  يكساله ، قابل تمديد به نفع شهرداري زنجان

ج: اسناد خزانه

د: انواع اوراق مشاركت

6-شركت درمناقصه و دادن پيشنهاد به منزله قبول و تكاليف شهرداري موضوع ماده 10 آيين نامه مالي و معاملاتي  شهرداري تهران  مي باشد.و هزينه انتشار آگهي به عهده برنده مناقصه خواهد بود

7-پيشنهادات واصله ساعت 15 /14 روز  يكشنبه  مورخ  1 /5 /96  در جلسه كميسيون معاملات عمده شهرداري بررسي و باز گشايي خواهد شد.حضور شركت كنندگان در جلسه آزاد مي باشد

8-متقاضيان جهت دريافت اسناد مناقصه مي بايست مبلغ 000 /300 ريال به حساب 3100002448006 بنام شهرداري زنجان نزد بانك ملي شعبه ميدان آزادي واريز و اصل فيش آن را ارائه نمايند

9- شهرداري در رد يك يا تمام پيشنهادات مختار مي باشد

*ساير شروط مناقصه و تكاليف مناقصه گر و مناقصه گذار در اسناد مناقصه قيد گرديده است*

 

روابط عمومي و امور بين‌الملل شهرداري زنجان

مطلب قبلی آگهی مناقصه عمومي شماره 22/96/ح/ش
مطلب بعدی آگهي مناقصه عمومي شماره ( 25 - 96 )
Print
350 رتبه بندی این مطلب:
5.0

نظرات بسته شده است.

دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn