ارتباط با شهردار
ارتباط با شهردار
Menu
EN

آرشیو اخبار

آگهي مزايده عمومي شماره ( 5 - 98 )

mehdi_sh mehdi_sh 0 49 رتبه مطلب: بدون رتبه

سازمان سيما و منظر و فضاي سبز شهرداري زنجان در نظر دارد نسبت به واگذاري غرفه هاي شهربازي و تعداي از دستگاه هاي واقع در شهر بازي شماره 2 ( پارك ملت ) و  گيشه ي اخذ وروديه و پاركينگ موتور سيكلت پارك ملت را  ازطريق برگزاري مزايده عمومي ( حضوري )  برابرشرايط منضم به اسناد مزايده به اشخاص حقوقي و حقيقي بصورت اجاره اقدام نمايد .

آگهي مناقصه عمومي شماره 4-98

mehdi_sh mehdi_sh 0 167 رتبه مطلب: 4/0

شهرداري زنجان در نظر دارد  نسبت به برگزاري مناقصه عمومي برابر مشخصات فني و شرايط قيد شده در اسناد بشرح جدول ذيل اقدام نمايد . لذا از كليه متقاضيان واجد شرايط دعوت ميگردد جهت دريافت اسناد مناقصه در مواعد مقرر به نشاني ذيل مراجعه نمايند .

آگهي مناقصه عمومي شماره 3-98

mehdi_sh mehdi_sh 0 672 رتبه مطلب: 3/0

شهرداري زنجان در نظر دارد  نسبت به برگزاري مناقصه عمومي برابر مشخصات فني و شرايط قيد شده در اسناد بشرح جدول ذيل اقدام نمايد . لذا از كليه متقاضيان واجد شرايط دعوت ميگردد جهت دريافت اسناد مناقصه در مواعد مقرر به نشاني ذيل مراجعه نمايند .

آگهي مناقصه عمومي شماره 2-98

mehdi_sh mehdi_sh 0 759 رتبه مطلب: 4/5

شهرداري زنجان در نظر دارد  نسبت به برگزاري مناقصه عمومي برابر مشخصات فني و شرايط قيد شده در اسناد بشرح جدول ذيل اقدام نمايد . لذا از كليه متقاضيان واجد شرايط دعوت ميگردد جهت دريافت اسناد مناقصه در مواعد مقرر به نشاني ذيل مراجعه نمايند .

1– مهلت خريد اسناد :از تاريخ انتشار آگهي  4/2/98 لغايت ساعت 14 مورخ   98/2/9 ميباشد .

RSS
12345678910انتها
دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان